تب

تمرین ریاضی قسمت آمار حل شود.

سوالات امتحانی ریاضی کار شود.

وسایل آزمایش علوم آورده شود.

فارسی از درس 10 تا 15 پرسش می شود.

کارکرد دیکته از درس 9 و 10 و 11 فارسی انجام شود.

کارکرد حجم و مساحت از درس اندازه گیری انجام شود.

علوم وسایل آزمایش آورده شود.

فعالیت شنبه

تمرین های ریاضی حل شود

لغات جدید درس نوشته شود

علوم پرسش می شود

فعالیت امروز

اجتماعی تدریس شد

ریاضی  تمرین های حجم حل شد

فعالیت فردا

علوم پرسش می شود

ریاضی تمرین ها بررسی می شود

هدیه پرسش می شود

فعالیت امروز

تمرین های ریاضی بررسی شد

 علوم ازمایش انجام شد

 هدیه پرسش شد

بخوانیم تدریس شد

فعالیت فردا :

درس کاجستان زیبا نویسی شد

تعدادجمله ها و فعل ها و ترکیب های واژه ها را از درس پیدا کرده بنویسید.

به محیط اطرا فتان توجه کرده و اشکالی که دارای حجم هستند را نقاشی کنید

 


آرشیو