تب

املا و روان خوانی متن ارسالی کار شود.

یک مسیله ی جمع و تفریق کار شود.

جدول 22 23 24 کامل شود.

روان خوانی چهار فصل را بخوان.

املا کار شود.

 جمع و تفریق به روش شکل کار شود.

جدول صفحه ی 109 را یاد بگیر.

املا از درس حلزون و رضا گفته می شود.

درس 21 را بخوان.

روان خوانی قطار را بخوان.

5 خط اول درس21 را بنویس.

ااز 9 تا 90 9تا 9تا بنویس.

املا و جمله سازی کار شود.

تمرینات ارسالی را در صفحه ی 104 و 130 کتاب بنویس.

شکل ها را بکش و نام آن ها را بنویس.


آرشیو