تب

پسرای گلم به تکلیف داده شده با دقت پاسخ دهید.

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

از 50 تا 60 و از 60 تا 50 به عدد بنویسید.

از 10 تا 20 را به حروف بنویسید.

 

روانخوانی 25 را بخوان و دو کلمه ی(دو بخشی ،یک بخشی،سه بخشی)بنویس.

از 30 تا 20 و 20 تا 30 بنویس.

املا و جمله سازی کار شود.

برای هر یک از نشانه های (خـ خ، چـ چ، جـ ج) سه کلمه بنویس.

درس چوپان و چراگاه رو بنویس.

کلمه های ارسالی را با دفت بخوان و بنویس.

از 10 تا 20 و 20 تا 10 بنویس.

تمرین ارسالی کار شود.

جملات ارسالی را بخوان و بنویس.                                                                                            

               از40 تا 50 بنویس.

جمع و تفریق کار شود.

تمرین ارسالی کار شود

روز 4 شنبه تا نشانه ی (جـ ج) املا گفته می شود.

روانخوانی 23 را بخوان.

کلمات داده شده را بنویس. در س خروس خوش آواز را بخوان. از 40 تا 50 بنویس.


آرشیو