تب

Image result for ‫سلام به شنبه خوش آمدید‬‎

فعالیتهای امروز ما

ریاضی کتاب کار بررسی شد.

علوم فعالیت پستانداران در کلاس خوانده و بررسی شد.

فارسی آزمون شفاهی گرفته شد.

فعالیتهای منزل

از ادامه ی درس چشم های آسمان تا آخر بنویسید.

با کلمات جدید درس جمله سازی کنید.

سوالات دفتر ریاضی حل شود.

Image result for ‫سلام به شنبه خوش آمدید‬‎

 

Image result for ‫روزتان خوش‬‎

فعالیتهای امروز کلاس ما

روان خاونی درس ( چشم های آسمان ) انجام شد.

نوشتاری ص 84 و 85 در کلاس انجام شد.

آزمون قرآن گرفته شد.

فعالیتهای منزل

آزمون نوشتاری درک مطلب

از روی شعر بهاران با خطی ریبا بنویس

Image result for ‫روزتان خوش‬‎

Image result for ‫روزتان خوش‬‎

فعالیتهای امروز کلاس ما

ریاضی ص 143 و 144 انجام شد.

دیکته از درس گفته و بررسی شد.

علوم اردک و جوجه  به مدرسه آورده شد. مبحث پستانداران تدریس شد.

آزمون فارسی شفاهی گرفته شد.

فعالیتهای منزل

ازمون روان خوانی قرآن

از درس اگر جنگل نباشدشکل های مختلف ( و ) را در جدوی بنویسید.

کتاب کار ریاضی ص 76 و

Image result for ‫تشکر‬‎77

Image result for ‫روزتان خوش‬‎

فعالیتهای امروز کلاس ما

ریاضی ص 141 و 142 انجام شد.

اجتماعی درس 22 تدریس شد.

قرآن روان خوانی شد.

فعالیتهای منزل

دیکته از درس اگر جنگل نباشد.

سوالات داده شده حل شود.

Image result for ‫تشکر‬‎

 

Image result for ‫روزتان خوش‬‎

فعالیتهای امروز کلاس ما

ریاضی ص 135 و 136 انجام شد.

اجتماعی پرسش شد.

فعالیتهای منزل

دیکته از درس جنگل نباشد. گفته می شود.

کتاب کار ریاضی ص 72 و 73 انجام شود.

Image result for ‫روزتان خوش‬‎


آرشیو