برگزاری آزمون هماهنگ ریاضی

برگزاری آزمون همیار درس ریاضی مدارس شهر تنکابن و تهران در تاریخ 27 آذر که طرح سوال توسط جناب آقای دکتر داودی مولف کتاب ریاضی صورت گرفت

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه