تب

عبدالله شیرازی

موسس

 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

 

مدیر : خدایار ابوالقاسمی

  

Image result for ‫جدا کننده‬‎

معاون آموزشی : یونس یونسی

 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

معاون آموزشی : حوریه حق شنو

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

معاون پرورشی : مسعود شلفی

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

معاون اجرایی : سمیرا خواجه خسان

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

مربی بهداشت : سمیه ناجی

 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

مشاور : فاطمه فاضلی

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

راننده : مجتبی عابدین پور

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

راننده : ابوالفضل منتظری

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

خدماتی : سمانه مهرابی


آرشیو