تب

عبدالله شیرازی

موسس

 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

 

مدیر : خدایار ابوالقاسمی

  

Image result for ‫جدا کننده‬‎

معاون آموزشی :داود منتظری

 

 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

معاون آموزشی : نرجس کیا اشکوریان

 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

معاون پرورشی : سهیل فاخری

 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

معاون اجرایی : سمیرا خواجه خسان

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

مربی بهداشت : سمیه ناجی

 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

مشاور :فرحی

 

 

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

راننده : ابوالفضل منتظری

 

Image result for ‫جدا کننده‬‎

خدماتی : سمانه مهرابی

خدماتی : فاطمه احمدی

 


آرشیو