تب

عبدالله شیرازی

موسس

 

 

جدا کننده متن وبلاگ 8 – پرنده غریب

 

مدیر : خدایار ابوالقاسمی

  

جدا کننده متن وبلاگ 8 – پرنده غریب

معاون اجرایی : سمیرا خواجه خسان

جدا کننده متن وبلاگ 8 – پرنده غریب

معاون آموزشی :داود منتظری

 

 

جدا کننده متن وبلاگ 8 – پرنده غریب

معاون پرورشی : سارا خلعتبری

 

جدا کننده متن وبلاگ 8 – پرنده غریب

مربی بهداشت : پروانه نقدیان

 

 

جدا کننده متن وبلاگ 8 – پرنده غریب

مشاور :معصومه ساحلی

 

جدا کننده متن وبلاگ 8 – پرنده غریب

خدماتی : سمانه مهرابی

خدماتی : پروانه قلی زاده

 


آرشیو